کمیته علمی چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای(مدظله العالی)

ردیف دانشگاهها و مراکز علمی حامی چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای(مدظله العالی) نام و مشخصات  داوران معرفی شده
  0_5.jpg
 2 1_3.jpg
 3 3.png
 4 2.png
 5 4_2.jpg
 6 10_0.jpg
 7 5_2.jpg
 8 5.png
 9 yasoj-uni (1).png
 10 6_1.jpg
 11 6.png
 12 7 (2).png
 13 7_0.png
 14 10.png
 15 11_0.jpg
 16 11.png
 17 12_1.png
 18 13_0.jpg
 19 13.png
 20 14_0.jpg
 21 15.png
 22 16.png
 23 17_0.jpg
 24 18_0.png
 25 19_1.jpg
 26 19.png
 27 73.jpg
 28 20.png
 29 21.png
 30 22_0.jpg
 31 23_0.jpg
 32 24.png
 33 25.png
 34 26_0.jpg
 35 27.jpg
  28.jpg
 36  
 37 IRI.SNDU.svg.png
 38 2417650167223128164941655315176231103168.jpg
 39 IMAGE11482579225218.jpg
40 images.jpg  
  download (2).png